Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce - ve znění právní úpravy platné k 1. lednu 2020 (včetně náhrady škody a nemajetkové újmy)

Kurz č. 22021

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 25. února 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování zásadní novely zákoníku práce a změnách, které novela přináší.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:
- obecných institutů zákoníku práce
- předsmluvních vztahů - tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem
- vzniku, změn a skončení pracovního poměru
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - rozdíl mezi DPP a DPČ
- pracovní doby a doby odpočinku, včetně flexibilních forem rozvrhování pracovní doby
- zavedení povinného používání tzv. e-neschopenky od 1. 1. 2020 v souvislosti s náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) podle zákoníku práce
- překážek v práci
- dovolené
- náhrady škody a nemajetkové újmy
- výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu)
- doručování písemností
- a některých dalších institutů pracovního práva

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH