Příprava mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací + Aktuality a chyby v účetnictví ........ on-line školení

Kurz č. 26042

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditorka, daňová poradkyně
Termín čtvrtek 30. května 2024
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

1. Příprava mezitímní účetní závěrky – jak si zkontrolovat její správnost a úplnost?
2. Seznámení s užitečnými kontrolními vazbami k rozvahovým a výsledkovým účtům – upozornění na časté chyby v zůstatcích vybraných účtů
3. Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací
4. Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací
5. Praktické metodické rady k přípravě čtvrtletní účetní závěrky příspěvkové organizace

Přehled témat:
- Legislativní rámec a základní zásady k účetní závěrce
- Kontrola správnosti jednotlivých rozvahových účtů a jejich vzájemná provázanost s jinými rozvahovými či výsledkovými účty
- Vazba nákladů a výnosů ze čtvrtletní závěrky na roční plán
- Kontrola správnosti a úplnosti účetní závěrky jako součást následné finanční kontroly
- Nakládání s fondy, legislativa k tvorbě a čerpání fondů, kontrolní mechanismy
- Praktické příklady účtování o majetku a fondech
- Upozornění na časté chyby
- Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací
- Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací

 

 

 

Pro členy SÚ
2 662 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 662 Kč
včetně 21% DPH