Roční účetní závěrka podnikatelů za rok 2017

Kurz č. 21754

Přednáší Ing. Jana Pilátová
daňová poradkyně, auditorka, prezidentka Svazu účetních ČR, členka pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů, Praha
Termín pondělí 4. prosince 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s postupem přípravy účetní závěrky podnikatelských subjektů za účetní období započaté v roce 2017 ve vazbě na daň z příjmů a vlivem "daňového balíčku" na účetnictví podnikatelů.

Seminář je určen pro hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. – pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat:

  • operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením účetních knih a sestavením účetní závěrky,
  • vazbám mezi účetnictvím a daní z příjmů,
  • novinkám, které přinesl „daňový balíček“ účinný od července 2017.

OBSAH:

  • Operace před uzavřením účetních knih – odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň)
  • Účetní závěrka – zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích
  • Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit“ analytické účty s potřebami daní.
  • Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní závěrku za rok 2017 – vklady majetku do obchodní korporace (např. a.s., s.r.o.) a následný prodej obchodního podílu; změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku; daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku; vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.
Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH