Stavební zákony na úseku územního plánování ......... on-line školení

Kurz č. 23052

Přednáší JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého
Termín čtvrtek 16. prosince 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:
Stavební zákony na úseku územní plánování aneb od stavebního zákona č. 183/2021 Sb. k stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. ...... Při tomto netradičně pojatém semináři se budeme posouvat v čase od problémů spojených s aplikací dosud platného stavebního zákona, k nezbytnosti zohlednit již nyní ustanovení nového stavebního zákona, která jsou účinná od 30. července 2021. Dále bude seminář zaměřen na postupné nabývání účinnosti dalších ustanovení stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a to od 1. ledna 2022, od 1. ledna 2023 a od 1. července 2023.

1. Výběr z metodik na úseku územního plánování vztahujících se k stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.
2. Problematika závazných stanovisek orgánů územního plánování
3. Zjištěné chyby a problémy při pořizování ÚPD
4. Další problémy současné praxe
5. Ustanovení nového stavebního zákona účinná od 30.7.2021
6. Výklad hlavních ustanovení nového stavebního zákona v části územní plánování s rozdělením, která ustanovení nabývají účinnosti 1. ledna 2022, 1. ledna 2023 a 1. července 2023
7. Přechodná ustanovení
s důrazem na pojetí platnosti dosavadní ÚPD, ÚAP a územních studií, na uznávání kvalifikace úředníků, které činnosti již nebudou vykonávány a kde nastane výrazný nárůst práce, co nebude smět obsahovat ÚPD atd.
8. Velký blok dotazů a odpovědí k dosud platnému i novému stavebnímu zákonu

 

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH