Účetní závěrka 2017 a změny v účetnictví a daních 2018 – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410

Kurz č. 21739

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín úterý 28. listopadu 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Sestavení účetní závěrky 2017
- Dohadné položky ve směrnici a v účetnictví
- Metodika tvorby rezerv
- Odpisy dlouhodobého majetku a časové rozlišení investičních transferů
- Inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a ostatních pasiv
- Zaúčtování daně z příjmů právnických osob
- Návod na kontrolu účetních výkazů
2. Změny v dani z příjmů právnických osob účinné od 1.7.2017 a použitelné pro zdaňovací období 2017
3. Novinky 2018
- Novela vyhlášky 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků
- Novela vyhlášky 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- Novela vyhlášky 383/2009, technické vyhlášky o účetních záznamech
- Zákon č. 25/2017 o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a související prováděcí vyhláška 272/2017
- Změny v dani z příjmů právnických osob účinné od 1.7.2017 a použitelné pro zdaňovací období 2018

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH