Územní plánování 2023 – Nový stavební zákon na úseku územního plánování a další aktuální problematika ......... on-line školení

Kurz č. 25074

Přednáší Ing. Tomáš Sklenář
Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen poradního sboru MMR.
Termín úterý 26. září 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:
Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. doznal velmi rozsáhlou novelou, zákonem č. 152/2023 Sb., zcela zásadních změn. Část ustanovení již nabyla účinnosti, další části nabývají účinnosti 1. ledna 2024 a 1. července 2024. Současně se zákonem č. 152/2023 Sb. mění řada dalších zákonů, které mají vliv na rozsah působnosti dotčených orgánů i vztah k ÚPD. Seminář má napomoci se v této složité problematice orientovat a připravit se na aplikaci zákona v praxi.
Pro současnou praxi jsou důležité i metodiky MMR a to vedení spisu a jak postupovat u obnovitelných zdrojů energie.
1. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., po velké novele zákonem č. 152/2023 Sb. Část týkající se územního plánování
- základní pojmy územního plánování
- působnost ve věcech územního plánování (orgány územního plánování), samostatná a přenesená působnost
- změny v pojetí cílů a úkolů územního plánování
- charakter území
- změny v kvalifikačních požadavcích na úseku územního plánování
- nástroje územního plánování a jejich obsah
- plánovací smlouvy
- stavební právo hmotné
- vybrané činnosti ve výstavbě
- účely vyvlastnění
- informační systémy veřejné správy
- přechodná ustanovení
2. Informace o novelách jiných zákonů zákonem č. 152/2023 Sb., souvisejících s územním plánováním
3. Metodiky
- vedení spisu.
- obnovitelné zdroje energie

Pro členy SÚ
2 441 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 541 Kč
včetně 21% DPH