Zákoník práce v roce 2018 a související věcné změny s dopady do pracovního práva - především v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování pracovnělékařských služeb

Kurz č. 21757

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 19. prosince 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Přestože projednávání vládní předlohy návrhu koncepční novely zákoníku práce téměř jistě nebude do konce tohoto volebního období Poslaneckou sněmovnou dokončeno, prošel i tak zákoník práce od počátku roku 2017 řadou významných dílčích věcných změn, především v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. v oblasti zaměstnanosti včetně zaměstnávání cizinců a agenturního zaměstnávání, nemocenského a důchodového pojištění, inspekce práce a pracovnělékařských služeb). Pokud se některé z těchto změn přímo v zákoníku práce nepromítají, rozhodně s pracovněprávní úpravou úzce souvisí.

Účelem semináře je proto seznámit účastníky se zásadními změnami  v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce do konce roku 2017 a v roce 2018 ve světle těchto zásadních věcných změn.

V rámci semináře budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány  dotazy účastníků týkající se pracovněprávní úpravy.

Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:

1. Zásadní změny v poskytování pracovnělékařských služeb od 1.11.2017 - informace pro personalisty
Zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb a je účinný od 1.11.2017. Bude doprovázen novelou prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb.
Novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například:
- Termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy)
- Nové požadavky na obsah lékařských posudků
- Pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu
- Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu
- Povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař); kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele
- Možnost jiného (pověřeného) poskytovatele
- Prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ
- Nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance
- Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku

2. Změny v zákoně o inspekci práce
- Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
- Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč
- Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání

3. Změny v zákoné o zaměstnanosti
- Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury
- Zastřené zprostředkování zaměstnání
- Zrušení zákazu přidělení cizince ze státu mimo EU agenturou
- Nové podmínky plnění povinného podílu, nová povinná elektronická evidence
- Režim nemocného uchazeče o zaměstnání
- Nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce

4. Změny v zákoníku práce
- Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti
- Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích
- Změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění

5. Změny v zákoně o nemocenském pojištění
- Otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské)
- Podmínky poskytování, podpůrčí doba dávky a výše dávky, důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno)

6. Změny v zákoně o důchodovém pojištění
- Stanovení maximální věkové hranice pro odchod do starobního důchodu

7. Nejčastější chyby při správné aplikaci zákoníku práce
- Speciální konzultační blok semináře lektora, sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům
- Možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva

Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH