Elektronická evidence tržeb - náběh 3. a 4. vlny (služby, výroba) + zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů

Kurz č. 21946

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 12. prosince 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

V září 2019 poslanecká sněmovna přehlasovala senát a jeho pozměňovací návrhy týkající se novely Zákona o EET, novelu zákona prezident ČR 24. září t.r. podepsal. Evidenci tržeb již budou od jara 2020 podléhat úplně všechny subjekty bez rozdílu zatřídění jejich ekonomické činnosti (účinnost od 1. 5. 2020).

Nicméně tato novela má v podstatě trojí účinnost (1. 11. 2019, 1. 2. 2020 a 1. 5. 2020) a její dopad nepostihne pouze ty, co jí zatím nepodléhají a chystají se vstoupit, nýbrž drobnými změnami zasáhne již ty evidující. Především jde o novelou upravený obsah údajů povinně zveřejňovaných na účtence.  

Cílová skupina: Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci s důrazem na ty, kteří dle EET již evidují (jde např. o změny v obsahu účtenky v důsledku přijaté novely) nebo ve III. a IV. vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb.

Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb (EET), která vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problém při aplikaci EET v praxi v I. a II. vlně, např. náležitostem kontrol ze strany finanční správy a to s ohledem na úpravu v Zákoně o Evidenci tržeb a daňovém řádu.

Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií a také seznámíme s alternativními možnostmi aplikací na trhu, kdy podnikatel tzv. na místě u zákazníka zinkasuje převodem úhradu za svojí službu či dodávku zboží a nepůjde o tzv. evidovanou tržbu, neboť bude mít charakter bezhotovostního převodu

Obsah:

 • Obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou a podepsanou prezidentem ČR novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. III. a IV. a vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby včetně časových souvislosti účinnosti právního předpisu v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů - trojí účinnost změn a dopad na všechny subjekty v EET, tj. již evidujících a těch co začnou od 1. 5. 2020
 • Snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení zvláštním (off-line) režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů včetně zvláštní úpravy pro poskytovatele lékařských služeb
 • Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního (off-line) režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim
 • Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET (prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby ….)
 • Průběh kontrol ze strany finanční správy dle Zákona o evidenci tržeb a Daňového řádu aneb jaká práva má kontrolní orgán a jaká subjekt podléhající EET
 • Alternativní aplikace dostupné na trhu, kdy podnikatel přes tuto aplikaci zinkasuje tzv. na místě tržbu, aniž by se muselo jednat o tzv. evidovanou tržbu z pohledu zákona o EET
 • Poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb na přelomu roku 2019/2020. Tj. analýza hlavní a vedlejší činnosti a vyústění do změn k 1. lednu 2020 z hlediska rozsahu evidenčních povinností.
 • Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny
 • Přímé a nepřímé zastoupení v EET
 • Veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH