KURZ: Personální a mzdová agenda od A do Z a její zásadní význam v roce 2023 ......... on-line školení

Kurz č. 25064

Přednáší Zdeněk Křížek
Specialista na personální a mzdovou agendu. Působil ve vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení, nyní se věnuje konzultační činnosti, zkušený lektor.
Termín 15.–16. května 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Cíl školení:
Cílem tohoto dvoudenního online školení je objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a mzdové problematice, a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění, podle posledních právních předpisů roku 2023. Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou příkladů, doporučených vzorů, a vnitřních firemních předpisů.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro personalisty, mzdové účetní a všechny, kteří se touto důležitou problematikou zabývají a to bez ohledu na praktické zkušenosti.


Program školení:
 
A. 15. května 2023 – první školící den
1. Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele – přijímací řízení, předsmluvní povinnosti a dodržování zásad zachování ochrany osobních údajů a jejich zpracování.
- vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis, ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, elektronizace dat, atd...
- povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců – dokumenty, které má právo zaměstnavatel vyžadovat při nástupu zaměstnance •. Zápočtový list a jeho obsah, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím – odhlašování a přihlašování a další informační povinnosti. Specifika při uzavírání pracovněprávních vztahů s uprchlíky – Ukrajina 2023.
- vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
2. Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
- zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
- zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
- kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • Zásadní změny v prováděcí vyhlášce k Zákonu o pracovně lékařských službách. Nová vyhláška 452/2022 Sb. s účinností od 1.1.2023 - podrobný komentář.
- vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť. Návrh na zrušení vstupních prohlídek u kategorie první a druhé.
- sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele
3. Zákoník práce od roku 2023 a jeho možná navrhovaná novela v průběhu roku 2023 a od 1.1.2024
- uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce a její možné dopady • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
- dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti, odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“, účast na pojištění, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce.
- změny v pracovním poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
- skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování písemností a možné formy. Kdy nelze dát zaměstnanci výpověď - ochranná doba. Chování zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele – porušování pracovní kázně. Vytýkací dopisy – doručování a jejich obsah. Vnitřní předpis o vytýkacím řízení – názorné ukázky vzorů vytýkacích dopisů. 
- Základní nejdůležitější informace o změnách v oblasti zákoníku práce z pohledu personalisty a mzdové účetní – změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, změny při vysílání zaměstnanců do ciziny, práce mimo pracoviště zaměstnavatele, a další drobné úpravy…….
4. Zákon o zaměstnanosti
- přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat zaměstnávání občanů EU a cizinců, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání.
5. Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023
- určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce mimo pracoviště zaměstnavatele – porovnání současné právní úpravy a navrhované změny– poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost. Doporučené vzory obsahu vnitřních předpisů u zvláštních režimů pracovní doby.
- dovolená a její určení základní nejdůležitější informace • čerpání dovolené • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • inspekce práce a její kontroly na úseku čerpání dovolené – praktické poznatky. Sankce za nečerpání dovolené.
- jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené.
- překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce - praktické zkušenosti• důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, otcovská dovolená – nový § 195a Zákoníku práce.

B. 16. května 2023 – druhý školící den
1. Odměňování zaměstnanců – důležité základní informace pro personalisty a mzdové účetní
- zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
- nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
- nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek.
2. Průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti
- Výpočet průměrného výdělku – pojmy rozhodné období, započitatelný příjem, formy zjištění průměrného výdělku. zvláštní výpočty průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek, příjmy zúčtované do jiného rozhodného období, než je čtvrtletí, průměrný výdělek pro zjištění náhrady za ztrátu na výdělku při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, průměrný výdělek u DPP a DPČ, průměrný výdělek pro úřad práce. Celá řada názorných ukázek výpočtů průměrného výdělku.
3. Mzdové výpočty
- Názorné ukázky základních příplatků ke mzdě, nebo platu – práce přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci, zvláštní příplatky, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za ztížené prostředí, odměna za pohotovost. Nenárokové složky – rozdíly v pojmech odměna, prémie, osobní příplatek. Mzda, nebo plat při plnění pracovních úkolů při pracovní cestě, kdy se posuzuje v rámci pracovní cesty příplatek za přesčas, zvláštní specifické případové studie.
4. Výpočty dovolené v roce 2023
- Zásadní principy posouzení nároku na dovolenou, výměra dovolené, určení poměrné části dovolené z ročního výměru, dodatková dovolená u zvláštních skupin zaměstnanců a její výpočet, doby, které se posuzují pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná, mateřská dovolená a dovolená, krácení dovolené, proplácení dovolené. Materiál s několika desítkami názorných ukázek výpočtu dovolené.
5. Srážky ze mzdy 2023
- Výčet právních předpisů týkající se problematiky srážek ze mzdy nebo platu. Vyživované osoby a jejich dokladovost, ve smyslu Občanského zákoníku. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Pořadí prováděných srážek. Charakter zajištěných pohledávek – přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek podle poslední právní úpravy. Oddlužení fyzické osoby formou splátkového kalendáře. Součinnost plátce příjmu s ostatními plátci příjmu povinného – souběh dalších příjmů u ostatních plátců. Součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem. Celá řada ukázek výpočtů srážek ze mzdy, platu nebo odměny.
6. Zaměstnanecké benefity
- rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace)
- péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
- příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
- stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, stravenkový paušál a jeho klady a zápory, další možnosti jak umožnit zaměstnanci vhodně se stravovat• doprava zaměstnanců do zaměstnání atd.

Pro členy SÚ
4 588 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
4 598 Kč
včetně 21% DPH