Nemovitosti a jejich nájem pohledem daní a účetnictví aktuálně - v praxi roku 2017

Kurz č. 21749

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín středa 15. listopadu 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu (ať už z pozice pronajímatele/propachtovatele, nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu).

Cílem je komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitostí a jejich nájmu, pachtu a finančního leasingu v roce 2017 a 2018, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Zdůrazněny budou také daňové vazby na postupy a povinnosti v souvislosti s občanským zákoníkem, jeho prováděcím nařízením a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Program:
- vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí úpravy do daňových zákonů
- pořizování nemovitého majetku - koupí, na leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice
- možnosti odpisování nemovitých věcí - principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování, stanovení odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu a odpisování technického zhodnocení podnájemcem
- právo stavby - účtování, uplatnění nákladu v daních z příjmů
- nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené - časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a další
- technické zhodnocení versus opravy - základní odlišení vč. rozdílu v účetním a daňovém pohledu, kdo má povinnost technické zhodnocení a opravy hradit, běžná údržba a drobné opravy
- tvorba rezerv na opravy - základní princip, příklady postupu
- zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí - zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů
- uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem - další specifické náklady - např. odstupné, jistina, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem
- dodání nemovitých věcí z pohledu DPH - vymezení vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, vliv změny užívání na koeficient pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání koeficientu
- nájemné z pohledu DPH - vymezení nájmu vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat
- postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem - poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat
- základní principy daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, náklad z titulu platby daně) a další

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové či změněné postupy v roce 2017 a od roku 2018.

Pro členy SÚ
990 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH