Územní plánování na přelomu platnosti stavebních zákonů ......... on-line školení

Kurz č. 24082

Přednáší Ing. Tomáš Sklenář
Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen poradního sboru MMR
Termín čtvrtek 24. listopadu 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:
Jsme ve zvláštní situaci, kdy se mění dosud platný stavební zákon a platné vyhlášky, podle kterých musíme postupovat, máme platný, ale z velké části ne účinný nový stavební zákon a je snahou vlády jej ještě před účinností podstatně změnit..
Seminář bude proto mít dvě základní části. První část bude zaměřena na uplatňování současných právních předpisů a na výklad nejčastějšího postupu pořizování změn (s důrazem na upřesněné názory na některé části procesu pořízení), dále na podstatné novely prováděcích vyhlášek s dopadem zejména na standardizaci a na další problémy současné praxe. Druhá část bude věnována novému stavebnímu zákonu a změnám připravovaným z podnětu současné vlády, které již nabyly účinnosti, nebo jejichž nabytí účinnosti se předpokládá v nejbližším období.

1. Aplikace stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek
- pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (podrobně celý postup s promítnutím nových metodických pokynů a doporučení, např. co musí obsahovat rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení, náležitosti návrhu obsahu změny jako podkladu pro stanoviska orgánů ochrany přírody a SEA)
- projednávané novely vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. s předpokládanou účinností od 1. ledna 2023 (a s velkým vlivem zejména na standardizaci územního plánu)
- aplikace ustanovení § 23a SZ (územní rezervy)
- vymezování nových zastavitelných ploch (§55 odst. 4 SZ)
- jak správně aplikovat ustanovení § 18 odst. 5 SZ
- další aktuální problematika
2. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., část týkající se územního plánování
- základní přehled o nyní platném znění nového stavebního zákona
- projednávané novely (s velkým dopadem na znění zákona)
- od kdy se předpokládá účinnost nového stavebního zákon (jednotlivých částí i celku)
3. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků

Pro členy SÚ
2 199 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH